Rusmiddelpolitik for elever på Håndværker Skolehjemmet - Bispebjerg og Valby

Indledning

Håndværkerskolehjemmet i Valby og i Bispebjerg, er for elever under erhvervsuddannelse, i alderen 16 år og opefter.
Eleverne bor hos os i længere eller kortere perioder under deres skoleforløb, hvorfor vi har et ansvar for at skabe et miljø, der giver eleverne de bedste og mest optimale betingelser og muligheder for trivsel, under uddannelse.

 

Generelle regler

Det er ikke tilladt at medbringe, opbevare, indtage eller være påvirket af alkohol samt euforiserende stoffer, under ophold på skolehjemmene.
Elever under 18 år, skal have særlig tilladelse fra forældre til at indtage alkohol på Skolehjemmets område.

 

Dispensationer

  • Alkohol er tilladt i forbindelse med Skolehjemmets café, samt ved arrangementer udenfor Skolehjemmets område.

  • Det er kun tilladt at indtage alkohol som Skolehjemmet sælger, og må kun indtages i café-området.

 

Englisk version

 

Introduction

Håndværker Skolehjemmet in Valby and in Bispebjerg is for students undergoing vocational training, aged 16 and over.
The students live with us for longer or shorter periods during their schooling, which is why we have a responsibility to create an environment that gives students the best and most optimal conditions and opportunities for well-being during education.


General rules
 

It is not permitted to bring, store, consume or be under the influence of alcohol and euphoric substances during your stay at the school residences.
Pupils under the age of 18 must have special permission from their parents to consume alcohol on the premises of Skolehjemmet.

 

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i rusmiddelpolitikken

Overtrædelse af de generelle regler vil medføre en samtale med skolehjemsassistenten, og kan i yderste tilfælde medføre bortvisning fra skolehjemmet.
Hvis eleven er under 18 år kontaktes forældrene.
Hvis det vurderes at en elev er påvirket i sådan en grad, at vedkommende er til gene eller fare for sig selv eller andre, har det konsekvenser. Personalet kan enten bortvise eleven fra et socialt arrangement på Skolehjemmet, eller give vedkommende karantæne fra kommende arrangementer.

 

Hjælp til elever som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer

Vi er opmærksomme på de elever, hvor vi vurderer et misbrug, der har indflydelse på generel trivsel, samt uddannelsesforløb. Vi har mulighed for at tilbyde samtaler med eleven, og evt. henvise til rådgivningscentre.

 

 

 


 

 

Dispensations

Alcohol is permitted in connection with the Skolehjemmet's café, as well as at events outside the Skolehjemmet's area.
It is only permitted to consume alcohol sold by Skolehjemmet, and may only be consumed in the café area.

 

 

Sanctions for violation of the rules in the drug policy

Violation of the general rules will result in a conversation with the school home assistant, and in extreme cases may lead to expulsion from the school home.
If the student is under 18, the parents are contacted.
If it is assessed that a student is affected to such an extent that he is a nuisance or a danger to himself or others, this has consequences. The staff can either expel the student from a social event at Skolehjemmet, or quarantine the student from future events.